A. ALGEMENE BEPALINGEN

 

A.1 Definities

 

A.1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Autotelex:

de besloten vennootschap Autotelex B.V.; statutair gevestigd te Arnhem

 

Cliënt:

degene die met Autotelex als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden hetzij rechtstreeks, hetzij via een door Autotelex gemachtigde een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen (daaronder begrepen boeken, abonnementen, advertentieruimte dan wel enig ander door Autotelex aangeboden goed) en/of elektronische producten.

 

A.1.2 Onder schriftelijk dient te worden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

 

A.2 Toepasselijkheid

A.2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Autotelex en op alle overeenkomsten tussen Autotelex en cliënt.

 

A.2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - van cliënt maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Autotelex en cliënt en binden derhalve Autotelex niet, tenzij Autotelex deze Algemene Voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

 

A.2.3 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met die van cliënt, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij Autotelex cliënt schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

 

A.2.4 Wanneer deze Algemene Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Autotelex en cliënt tot stand gekomen overeenkomst.

 

A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

 

A.3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Autotelex zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van Autotelex een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door cliënt wordt aanvaard, heeft Autotelex het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door cliënt te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Autotelex dertig dagen geldig.

 

A.3.2 De overeenkomst tussen Autotelex en cliënt komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke bestelling, inschrijving dan wel opdracht bij Autotelex en de aanvaarding van deze bestelling, inschrijving dan wel opdracht door Autotelex. cliënt aanvaardt door zijn schriftelijke bestelling, inschrijving dan wel opdracht of verstrekking van de opdracht deze Algemene Voorwaarden.

 

A.3.3 De in het vorige lid genoemde aanvaarding door Autotelex kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van cliënt langs elektronische weg is geplaatst.

 

A.3.4 Op Autotelex rust geen enkele verplichting om cliënt middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door cliënt te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van cliënt zoals deze door Autotelex is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van cliënt.

 

A.3.5 Indien de overeenkomst tussen Autotelex en cliënt langs elektronische weg tot stand is gekomen, is het door Autotelex gearchiveerde exemplaar van de overeenkomst niet toegankelijk voor cliënt.

 

A.4. Vertrouwelijke informatie

 

A.4.1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie voorzover van vertrouwelijke aard geheim te houden.

 

A.5 Prijzen en tarieven

 

A.5.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

 

A.5.2. Autotelex behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

 

A.6 Facturering en betaling

 

A.6.1 Facturering geschiedt door Autotelex binnen drie maanden na levering of terbeschikkingstelling respectievelijk de aanvang van de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met cliënt overeengekomen.

 

A.6.2 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Autotelex aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

 

A.6.3 Door cliënt gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien cliënt vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

A.6.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autotelex is het cliënt niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Autotelex te verrekenen met een vordering van cliënt op Autotelex, uit welke hoofde dan ook.

 

A.6.5 De betalingstermijn als bedoeld in A.6.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is cliënt dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Autotelex gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.

 

A.6.6 In geval van niet of niet-tijdige betaling door cliënt dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op cliënt rustende verplichting is Autotelex gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Autotelex om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van cliënt te vorderen.

 

A.7 Levering en leveringstermijnen

 

A.7.1 Autotelex zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/opdracht van cliënt de goederen en/of producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of diensten aanvangen, indien het bestelde goed (het bestelde product) althans voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is.

 

A.7.2 Alle door Autotelex gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

 

A.7.3 Autotelex is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens cliënt op te schorten, zolang cliënt niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Autotelex bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop cliënt alsnog zijn verplichtingen jegens Autotelex volledig is nagekomen.

 

A.8 Overmacht

 

A.8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Autotelex of cliënt niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Autotelex of cliënt, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Autotelex of cliënt komt.

 

A.8.2 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door cliënt besteld goed/product tijdelijk niet meer voorradig is, is Autotelex gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

 

A.8.3 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Autotelex of cliënt geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, is Autotelex respectievelijk cliënt gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan cliënt geen vergoeding van door hem geleden schade van Autotelex vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

 

A.9 Reclames en klachten; retourzendingen

 

A.9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient cliënt klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen tien werkdagen na levering of terbeschikkingstelling van de goederen of producten respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Autotelex mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Autotelex ter zake van gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of diensten.

 

A.9.2 Tenzij anders overeengekomen, is cliënt uitsluitend gerechtigd goederen of producten aan Autotelex retour te zenden, indien aan cliënt andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen of producten zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld.

 

A.9.3 cliënt is verplicht de retour te zenden goederen of producten inclusief het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gezonden goederen of producten zal Autotelex, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door cliënt bestelde en/of onbeschadigde goederen of producten leveren of ter beschikking stellen.

 

A.10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

A.10.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door Autotelex aan cliënt geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan Autotelex. Onder "Autotelex" wordt voor de toepassing van dit artikel A.10 mede begrepen een derde van wie Autotelex met betrekking tot de hier bedoelde goederen, producten, werkzaamheden of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

 

A.10.2 Het is cliënt niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Autotelex als bedoeld in art. A.10.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autotelex enige door Autotelex aan cliënt geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door Autotelex is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (a) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (b) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (c) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

A.11 Aansprakelijkheid van Autotelex en vrijwaring

 

A.11.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Autotelex geleverde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. Autotelex, auteurs of redacteuren van de goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door cliënt van bedoelde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

 

A.11.2 Autotelex is voorts niet aansprakelijk voor door cliënt dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door cliënt of enige derde van door Autotelex geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

 

A.11.3. Cliënt vrijwaart Autotelex in geval van aanspraken van derden. Cliënt zal personeelsleden van Autotelex of door Autotelex ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

 

A.12 Beëindiging van de overeenkomst

 

A.12.1 Autotelex heeft het recht de overeenkomst met cliënt met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

 

 • cliënt ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
 • aan cliënt (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, cliënt een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of cliënt onder curatele of bewind wordt gesteld;
 • ten laste van cliënt beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
 • cliënt zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autotelex ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

 

A.12.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door cliënt aan Autotelex verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

 

A.12.3 Autotelex is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens cliënt nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Autotelex op volledige schadevergoeding wegens schending door cliënt van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Autotelex overigens terzake toekomende rechten.

 

A.13 Toepasselijk recht en geschillen

 

A.13.1 Op elke door Autotelex met cliënt gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

A.13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Autotelex met cliënt gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 

B. PRODUCTEN IN GEDRUKTE VORM

 

B.1 Abonnementen

 

B.1.1 Abonnementen op uitgaven in boekvorm omvatten de levering van nieuwe, op het moment van de aanvang van het abonnement nog te verschijnen delen.

 

B.1.2 Abonnementen op uitgaven in boekvorm worden aangegaan voor minimaal één jaar, te rekenen vanaf het moment van de eerste levering, en kunnen uitsluitend schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tegen het einde van de abonnementsperiode bij Autotelex worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van één jaar.

 

C. GEBRUIKSRECHT VAN ELEKTRONISCHE PRODUCTEN EN PROGRAMMATUUR

 

C.1 Toepasselijkheid

 

C.1.1 De in deze afdeling C vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (afdeling A) uit deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Autotelex aan cliënt een gebruiksrecht verleent op elektronische producten.

 

C.2 Definities

 

C.2.1 In deze afdeling wordt verstaan onder:

 

Documentatie:

de door Autotelex aan cliënt verschafte beschrijving van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van het product, op enigerlei wijze, al dan niet in elektronische vorm, door of namens Autotelex aan cliënt ter beschikking gesteld;

 

Gebruiksrecht/Licentie:

het door Autotelex krachtens de licentie-overeenkomst aan cliënt verstrekte recht om, met inachtneming van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, een product in zijn organisatie te doen gebruiken door categorieën en/of (ten hoogste) aantallen gebruikers als omschreven in de licentie-overeenkomst;

 

 

Licentie-overeenkomst:

de door Autotelex met cliënt in welke vorm dan ook schriftelijk gesloten overeenkomst met betrekking tot beschikbaarstelling van een product;

 

Product:

computerprogrammatuur, gegevensverzamelingen (databanken) en/of andere uitgaven, vastgelegd op en/of opgenomen in elektronische gegevensdragers, zoals onder meer diskettes, CD-ROM- of DVD, tapes of andere elektronische gegevensdragers, dan wel anderszins langs elektronische weg of in enigerlei elektronische vorm door Autotelex aan cliënt ter beschikking gesteld of toegankelijk gemaakt, al dan niet online, een en ander in de meest ruime betekenis. Voor wat betreft de omvang en de beperkingen van het gebruiksrecht worden onder het product mede de documentatie, updates alsmede andere tussentijdse toevoegingen aan het product begrepen;

 

Update(s):

alle vervolgversies en nieuwe releases van een product welke door Autotelex aan cliënt ter beschikking worden gesteld. C.3 Specificaties en gebruik

 

C.3.1 Het product zal aan cliënt ter beschikking worden gesteld in een versie of (zoals in geval van terbeschikkingstelling langs elektronische weg) op de wijze als bepaald in de specificaties die door Autotelex aan cliënt bekend worden gemaakt en die met de totstandkoming van de licentie-overeenkomst worden aanvaard.

 

C.3.2 cliënt is verplicht het product alsmede de eventuele gegevensdragers, ondersteunende apparatuur en elektronische media waarop het product is vastgelegd en/of met behulp waarvan het product kan worden gebruikt, zorgvuldig te gebruiken en te beheren met inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of vanwege Autotelex worden verstrekt. cliënt zal alleen aan daartoe bevoegde personen in zijn organisatie het gebruik van het product en van voornoemde ondersteunende apparatuur en/of elektronische media toestaan.

 

C.3.3 Autotelex is te allen tijde gerechtigd aan cliënt nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of andere instructies ter zake van het gebruik van het product, ondersteunende apparatuur en/of elektronische media te geven. cliënt verklaart nu reeds voor alsdan deze nadere (gebruiks)aanwijzingen en/of instructies te accepteren en zich daaraan te zullen houden.

 

C.3.4 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is het cliënt slechts toegestaan zich tot de informatie, opgenomen in een product, toegang te verschaffen op de wijze zoals overeengekomen in de licentie-overeenkomst met betrekking tot het product.

 

C.3.5 Indien in de licentie-overeenkomst en/of in de specificaties wordt gesproken over "licentienemer" wordt daarmee bedoeld cliënt. Indien in de licentie-overeenkomst en/of in de specificaties wordt gesproken over "gebruiker" en dit begrip in de licentie-overeenkomst niet nader is gedefinieerd, wordt bedoeld één natuurlijk persoon.

 

C.4 Reikwijdte van het gebruiksrecht; Updates

 

C.4.1 Autotelex verleent aan cliënt een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het product. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden respectievelijk de licentie-overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend; daarbuiten is het cliënt niet toegestaan het product op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen, behoudens voorzover het product niet wordt beschermd door enig recht als bedoeld in artikel A.10.

 

C.4.2 Het gebruiksrecht omvat de navolgende handelingen, welke uitsluitend mogen worden verricht door personen, werkzaam in de organisatie van cliënt en ook overigens slechts binnen de beperkingen van de licentie-overeenkomst:

 

 • het laden, in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het product conform de daarbij behorende schriftelijke specificaties van Autotelex;
 • en voorts, voor zover het product een databank of gegevensverzameling is:
 • het printen van enkele kleine gedeelten van informatie die uit een product is opgevraagd;
 • het overbrengen naar een tekstbestand van enkele kleine gedeelten van informatie die uit een product is opgevraagd en het uitprinten van dat tekstbestand.

 

C.4.3 Het product mag slechts worden gebruikt (a) door personen die vallen binnen de categorie(ën), of genoemd zijn bij naam en (b) door ten hoogste het aantal gebruikers en (c) op de apparatuur en/of infrastructuur, een en ander zoals omschreven in de licentie-overeenkomst. Bij gebreke van zodanige omschrijving in de licentie-overeenkomst mag het product slechts worden gebruikt door één natuurlijke persoon en slechts op de apparatuur respectievelijk infrastructuur waarop het product voor het eerst is geïnstalleerd respectievelijk gebruikt.

 

Indien en zodra het product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autotelex is gebruikt door meer of andere gebruikers of op andere apparatuur of infrastructuur dan in dit artikel C.4.3 bedoeld, is cliënt gehouden de vergoeding te betalen die door Autotelex gewoonlijk voor dat meerdere gebruik wordt gehanteerd, overigens onverminderd de andere rechten van Autotelex terzake van dergelijk ongeautoriseerd gebruik, daaronder begrepen de rechten als bedoeld in artikel C.8.

 

Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door cliënt van de voor het product geldende vergoeding.

 

C.4.4 De in het gebruiksrecht begrepen handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten behoeve eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van cliënt, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van het product of enig gedeelte daarvan door cliënt of een derde. Het is cliënt niet toegestaan het product of exemplaren daarvan of gebruiksrechten daarvoor, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde, deze met enig beperkt recht te bezwaren of deze in te brengen in enige vennootschap of enig samenwerkingsverband, tenzij Autotelex daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

C.4.5 Onverminderd het bepaalde in artikel C.4.2, is het cliënt niet toegestaan het product geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur of (al of niet) elektronische gegevensverzamelingen van derden of van cliënt zelf, behoudens voorzover cliënt hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Autotelex of dit noodzakelijk is voor het door Autotelex met het product beoogde gebruiksdoel.

 

C.4.6 Indien het product voor online gebruik aan cliënt ter beschikking is gesteld, zal Autotelex zich ervoor inspannen dat cliënt vierentwintig uur per dag (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het product. Autotelex zal het noodzakelijke onderhoud zoveel mogelijk buiten normale werktijden (doen) verrichten.

 

C.4.7 Het is cliënt niet toegestaan van het product een reservekopie te maken, tenzij (en uitsluitend voorzover) het product bestaat uit programmatuur en het maken van een reservekopie noodzakelijk is voor het waarborgen van de continuïteit van het toegestane gebruik in geval van een calamiteit. In dat geval is cliënt gehouden Autotelex tevoren schriftelijk van zijn voornemen tot het maken van een reservekopie op de hoogte te stellen, is cliënt gerechtigd ten hoogste één reservekopie te maken en is hij verplicht deze reservekopie op een zodanige plaats te bewaren en terzake zodanig strikte beveiligingsmaatregelen te nemen dat derden zich op geen enkele wijze in het bezit daarvan kunnen stellen.

 

C.4.8 Het is cliënt niet toegestaan het product te onderwerpen aan decompilatie, reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmacode, tenzij (en uitsluitend voorzover) het product bestaat uit programmatuur en de voorgenomen handelingen volledig vallen binnen het kader van artikel 45m van de Auteurswet 1912, en slechts op voorwaarde dat cliënt zijn voornemen tot het verrichten van dergelijke handelingen tevoren schriftelijk aan Autotelex heeft kenbaar gemaakt en daarbij heeft verzocht om beschikbaarstelling van de benodigde informatie en Autotelex die informatie niet binnen dertig dagen na ontvangst van dat verzoek op redelijke voorwaarden voor cliënt beschikbaar heeft gemaakt.

 

C.4.9 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen omvat het gebruiksrecht, indien het product een databank of gegevensverzameling is, tevens de periodieke toezending op abonnementsbasis van updates dan wel, afhankelijk van de aard van het product, het online ter beschikking stellen van updates, tegen betaling door cliënt van de daarvoor bij Autotelex geldende vergoedingen.

 

C.4.10 cliënt zal aan Autotelex en door Autotelex daartoe aangewezen derden te allen tijde toegang verlenen tot de ruimten (van cliënt) waar zich het door Autotelex geleverde product bevindt en waar dit wordt gebruikt, teneinde dit te kunnen inspecteren, zonodig te onderhouden en zich te vergewissen van de juiste naleving door cliënt van de licentie-overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

 

C.5 Aflevering, installatie en implementatie; risico

 

C.5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door Autotelex gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting. Het product zal zonder verzend- en/of administratiekosten voor cliënt worden afgeleverd op het door cliënt aan Autotelex opgegeven adres dan wel langs elektronische weg door Autotelex aan cliënt ter beschikking worden gesteld, tenzij de kosten van administratie en/of transport niet zijn verdisconteerd in de prijzen, in welk geval deze kosten afzonderlijk aan cliënt in rekening zullen worden gebracht.

 

C.5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient cliënt zelf voor de installatie en implementatie van het product zorg te dragen aan de hand van de daartoe door of vanwege Autotelex verstrekte documentatie.

 

C.5.3 Autotelex is nimmer aansprakelijk voor enige door cliënt geleden schade welke het gevolg is van een onjuiste installatie/implementatie van het product door cliënt, tenzij de onjuiste installatie/implementatie het gevolg is van een onduidelijkheid of gebrek in de documentatie of anderszins het gevolg is van schuld of opzet van Autotelex.

 

C.5.4 Het product is vanaf het moment van aflevering als bedoeld in artikel D.5.1 geheel voor risico van cliënt.

 

C.6 Helpdesk

 

C.6.1 Indien het gebruiksrecht voor het product ook het recht op updates omvat, heeft cliënt tevens recht op het raadplegen van de telefonische helpdesk van Autotelex met betrekking tot vragen over en behoefte aan telefonische ondersteuning en advies omtrent het gebruik van het product. Autotelex zal zich inspannen cliënt de gevraagde ondersteuning te bieden dan wel te zorgen voor adequate beantwoording van vragen omtrent het gebruik van het product. Autotelex aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

 

C.7 Garantie en aansprakelijkheid ter zake van het product

 

C.7.1 Ter zake van aansprakelijkheid voor gebreken in het product geldt in afwijking van artikel A.11 het bepaalde in dit artikel. Van een gebrek in de zin van dit artikel is uitsluitend sprake indien het product niet functioneert conform de specificaties die staan vermeld in de aan cliënt geleverde documentatie ("Gebrek").

 

C.7.2 Autotelex garandeert gedurende een periode van één jaar na beschikbaarstelling van het product aan cliënt de afwezigheid van Gebreken, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde. Deze garantie geldt eveneens voor aan cliënt ter beschikking gestelde updates vanaf het moment dat een Update ter beschikking van cliënt is gesteld, met dien verstande dat iedere verplichting uit hoofde van deze garantie voor een eerdere versie van het product vervalt na een maand na terbeschikkingstelling van de Update.

 

C.7.3 De in artikel C.7.2 bedoelde garantie geldt uitsluitend voor Gebreken die door cliënt binnen de garantietermijn schriftelijk bij Autotelex zijn gemeld en strekt uitsluitend tot, zulks ter keuze van Autotelex, kosteloos herstel van het product of kosteloze vervanging van het product of herstel van het Gebrek in een volgende Update of het terugnemen van het product door Autotelex tegen restitutie aan cliënt van door hem voor het gebrekkige product betaalde vergoedingen.

 

C.7.4 Werkzaamheden tot onderzoek en/of herstel van Gebreken die

 

 • niet reproduceerbaar zijn of
 • niet een afwijking vormen van de in artikel C.7.1 bedoelde specificaties of
 • veroorzaakt zijn door onoordeelkundig gebruik van het product of gebruik dat niet in overeenstemming is met de documentatie, tenzij de documentatie gebrekkig of onduidelijk is of
 • veroorzaakt zijn door het niet naleven van de door of namens Autotelex aan cliënt verstrekte voorschriften voor installatie, implementatie en/of gebruik van het product, tenzij de voorschriften gebrekkig of onduidelijk zijn of
 • veroorzaakt zijn door gebruik van het product op of in samenhang met apparatuur en/of programmatuur of andere producten die niet voldoen aan de door of namens Autotelex aan cliënt (al dan niet in de documentatie) opgegeven (technische) specificaties of
 • bestaan in verminking of het verloren gaan van gegevens of
 • veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van apparatuur waarop of waarin het product gebruikt wordt (tenzij deze door Autotelex is geleverd en wordt gegarandeerd of onderhouden) of
 • veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen of
 • anderszins veroorzaakt zijn door niet aan Autotelex toe te rekenen oorzaken, vallen niet onder de in artikel C.7.2 bedoelde garantie en zullen, indien zij door of namens Autotelex op verzoek van cliënt zijn verricht, door cliënt aan Autotelex worden vergoed op basis van de daarvoor geldende gebruikelijke tarieven van Autotelex. In de hiervoor genoemde gevallen heeft cliënt evenmin aanspraak op vervanging van het product als in artikel C.7.3 bedoeld.

 

C.7.5 Indien ten aanzien van een product bij rechterlijke beslissing zou worden vastgesteld dat het gebruik daarvan door eindgebruikers in strijd is met intellectuele eigendomsrechten van een derde, zal Autotelex zich maximaal inspannen om te zorgen dat cliënt van een dergelijke beslissing zo min mogelijk hinder ondervindt in zijn operationele gebruik van het product en, zo nodig, dat het product wordt vervangen door een gewijzigde versie.

 

C.7.6 Buiten het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel heeft cliënt jegens Autotelex geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, wegens gebreken van welke aard dan ook in of met betrekking tot het product. Elke aansprakelijkheid van Autotelex voor vergoeding van schade, zowel directe als indirecte schade, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade of enige andere schade, voortvloeiende uit de licentie-overeenkomst of samenhangende met het product en/of het gebruik daarvan door cliënt, wordt uitgesloten, behoudens voorzover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Autotelex, opzet en grove schuld van met instemming van cliënt door Autotelex ingeschakelde derden daaronder niet begrepen. cliënt vrijwaart Autotelex voorts volledig ter zake van aanspraken van derden wegens voornoemde schade(s).

 

C.7.7 Melding van een Gebrek onder de garantie geeft cliënt nimmer recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

 

C.8 Duur en beëindiging van de licentie-overeenkomst

 

C.8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het gebruiksrecht verleend voor onbepaalde tijd en kan de licentie-overeenkomst uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in de in dit artikel C.8 genoemde gevallen.

 

C.8.2 De licentie-overeenkomst kan door of vanwege Autotelex of door cliënt slechts tussentijds worden opgezegd tegen de dag, gelegen één jaar of een veelvoud van jaren na de aanvangsdatum van de licentie-overeenkomst dit met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Indien cliënt de opzegtermijn niet in acht neemt, wordt de licentie-overeenkomst automatisch verlengd met een periode van één jaar. Autotelex zal cliënt in dit geval voor deze periode factureren en cliënt is verplicht deze factuur te voldoen.

 

C.8.3 Autotelex heeft het recht de licentie-overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

 

 • cliënt toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting als bedoeld in de artikelen A.6, A.10 en C.4 of het product gebruikt buiten het kader van het gebruiksrecht dan wel anderszins inbreuk maakt op de in artikel A.10 genoemde rechten;
 • aan cliënt (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, cliënt een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of cliënt onder curatele of bewind wordt gesteld;
 • ten laste van cliënt beslag wordt gelegd op diens goederen terzake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
 • cliënt zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autotelex ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

 

Autotelex is wegens voornoemde beëindiging van de licentie-overeenkomst jegens cliënt nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Autotelex op volledige schadevergoeding wegens schending door cliënt van zijn verplichtingen of rechten als hiervoor bedoeld en onverminderd Autotelex overigens terzake toekomende rechten.